Wonen, Zorg en Welzijn

Binnen dit aandachtsgebied valt het gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van burgemeester en wethouders en het controleren van de uitvoering van het gemeentelijk beleid onder meer als gevolg van veranderingen en (her)indicatiestelling van de benodigde zorg binnen de volgende drie aandachtsvelden:

  • Signaleren van knelpunten op het terrein van de sociale woningbouw heeft onze aandacht. Door veel inwoners wordt een tekort aan betaalbare woningen ervaren;
  • De gevolgen van de vergrijzing zullen ook in Lansingerland de komende jaren zichtbaar worden. Toename van dementie is een bijna logisch gevolg. De mogelijkheden voor dagbesteding, intensievere vormen van opvang en de mentale belasting van de mantelzorger zijn onderwerpen die hierbij aan de orde komen;
  • Het vervoer en de invloed daarvan op de mobiliteit van ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Hierbij kan worden gedacht aan de beschikbaarheid van verschillende vormen van vervoer, de invloed op de participatie in de samenleving en de bereikbaarheid van voorzieningen zoals dagbesteding;
  • Ook eenzaamheid heeft onze bijzondere aandacht. Vaak niet altijd zichtbaar, maar met de toenemende vergrijzing een onderwerp waar wij graag bij willen stil staan.   

Voorafgaand aan onze advisering aan het college van burgemeester en wethouders worden wij graag voorzien van kennis en praktijkervaringen van de betrokken inwoners, maatschappelijke organisaties en de uitvoerende instellingen en willen ook graag hun adviezen over mogelijke verbeteringen horen.