Adviesraad Sociaal Domein

De gemeente Lansingerland heeft sinds 1 januari 2015 te maken met de zogenoemde drie decentralisaties. Deze drie decentralisaties hebben een grote impact op de regelgevingen op het gebied van sociale zaken (participatiewet), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg. De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft als taak om het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het beleid en ontwikkelingen op het gebied van het sociale domein. Daarnaast denkt de ASD mee in het voortraject van beleid op basis van uitgangspuntennotities.

De Adviesraad Sociaal Domein is zelfstandig en functioneert onafhankelijk van de gemeente. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over beleid en oplossingen. Regelmatig raadplegen zij (maatschappelijke) organisaties voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en komen gezamenlijk tot adviezen over de volgende onderwerpen:

Denk en praat mee over de toekomst van het sociaal domein in Lansingerland

Iedereen kan vroeg of laat met een hulpvraag te maken krijgen die door de gemeente beoordeeld moet worden. Het kan om jezelf  gaan maar ook om familieleden, vrienden, collega’s of buren. Want ziekte, handicap, beperkingen door ouderdom, eenzaamheid, zorgen over kinderen, werkloosheid, woningnood, armoede en schulden zijn onlosmakelijk verbonden met het menselijk bestaan. Veel lossen we zelf op maar soms lukt dit niet en moeten wij een beroep doen op de hulp- en zorgvoorzieningen in het sociale domein waar de gemeente verantwoordelijk voor is. En dat zijn er nogal wat: Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdzorg, Participatie, Schuldhulpverlening, Armoedebestrijding en Inburgering voor nieuwkomers. 

>>> Download de advertentie of lees meer