Adviesraad Sociaal Domein

De gemeente Lansingerland heeft sinds 1 januari 2015 te maken met de zogenoemde drie decentralisaties. Deze drie decentralisaties hebben een grote impact op de regelgevingen op het gebied van sociale zaken (participatiewet), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg. De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft als taak om het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het beleid en ontwikkelingen op het gebied van het sociale domein.

De Adviesraad Sociaal Domein is zelfstandig en functioneert onafhankelijk van de gemeente. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over beleid en oplossingen. Regelmatig raadplegen zij (maatschappelijke) organisaties voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en komen gezamenlijk tot adviezen over de volgende onderwerpen:

 

Update Covid-19 crisis

De maatregelen van de regering tegen de Covid-19 crisis heeft ook gevolgen voor het functioneren van de ASD, namelijk:

  1. Het maandelijks regulier ASD-overleg in de vorm van een bijeenkomst op het gemeentehuis komt tot 1 juni te vervallen.
    Daar waar door de gemeente om inzet of input van de ASD wordt gevraagd, zal dit door het dagelijks bestuur worden gecoördineerd.
    Hierbij moet in voorkomend geval worden gedacht aan het vormen van kleine ASD-werkgroepen die door middel van telefonisch of schriftelijk overleg met elkaar communiceren over ASD-standpunten en/of reacties naar de gemeente.
  2. Het dagelijks bestuur van de ASD zal maandelijks of zoveel vaker als nodig, telefonisch overleg met elkaar voeren en daar waar nodig de ASD-leden informeren.
  3. De jaarlijkse ASD-themabijeenkomst van 2020 komt te vervallen en zal opnieuw op de agenda worden geplaatst voor 2021.
  4. De tweemaandelijkse inspirerende ASD-column in de Heraut zal zoveel als mogelijk blijven verschijnen.

De ASD Lansingerland wenst iedereen heel veel sterkte en gezondheid toe.